Skip to main content

Informacje na temat prywatności uczestników TGM Research

Data wejścia w życie: 20 Mar 2024
Niniejsza informacja o prywatności określa, w jaki sposób Grupa TGM (“TGM”/Grupa TGM) wykorzystuje (gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia oraz w inny sposób wykorzystuje) Państwa dane osobowe (“Dane Osobowe”, które mogą być również określane jako informacje osobowe lub “PII”) oraz inne informacje opisane w niniejszej Informacji o prywatności, niezależnie czy jesteście Państwo członkiem panelu (“Członek Panelu”) należącego do jednego z naszych Właścicieli Paneli (“Właściciele Paneli”), czy uczestnikiem (“Uczestnik”) skierowanym do ankiety lub innego programu badań rynkowych przez jednego z naszych klientów (“Klienci”) lub partnerów (“Partnerzy”). Podkreślamy, że Państwa uczestnictwo może również podlegać polityce prywatności jednego z naszych Właścicieli Paneli.
Zwracamy uwagę, że w pełni szanujemy prawo do prywatności osób, których dane osobowe posiadamy, w szczególności stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w Państwa prywatność przez podmioty do tego nieuprawnione.
Gromadzimy i przetwarzamy dane w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli tzw. RODO/GDPR, które zapewniają najwyższy standard w zakresie ochrony Danych Osobowych. Jednak w zależności od Państwa miejsca zamieszkania (poza UE) mogą obowiązywać inne przepisy i regulacje dotyczące prywatności. Niniejsza informacja dotycząca prywatności dotyczy mieszkańców wszystkich krajów na całym świecie.
TGM zobowiązuje się do wdrożenia i utrzymywania procedur biznesowych, które są zgodne z niniejszymi Informacjami na temat ochrony prywatności, a także zobowiązania swoich podmiotów zależnych do tego samego.
Zapoznając się z poniższą treścią dowiedzą się Państwo m.in. o tym:
 • dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe
 • w jakim celu to robimy
 • czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne
 • jak długo przechowujemy dane
 • czy są inni odbiorcy danych osobowych
 • jakie przysługują Państwu uprawnienia

KIM JEST TGM?

TGM zapewnia globalną internetową platformę badań rynkowych oraz badań opinii, która łączy Właścicieli Paneli z badaczami rynku, markami i Członkami Paneli oraz Uczestnikami badań w celu dzielenia się opiniami i danymi konsumenckimi. Grupa TGM działa globalnie z podmiotami m.in. w Polsce, Singapurze oraz Wietnamie.
W ramach grupy TGM funkcjonują także podmioty lokalne - stowarzyszone, które są upoważnione do realizacji określonych obowiązków TGM związanych z platformą TGM w tym do realizacji przysługujących Państwu uprawnień.
W związku z tym, że platforma TGM umożliwia udział w badaniu rynku poprzez członkostwo w panelu jednego z naszych Właścicieli Paneli lub za pośrednictwem jednego z naszych Partnerów, którzy kierują uczestników do ankiety lub innego programu badań rynku Właściciele Paneli oraz Partnerzy TGM, którzy kierują uczestników do ankiet lub innych programów badań rynkowych, to osobni Administratorzy Danych, którzy określają cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych. W poszczególnych sytuacjach TGM przetwarza Dane Osobowe działając wyłącznie jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie Administratora Danych Osobowych.
Państwa Dane Osobowe mogą być wykorzystywane do wielu celów, które wyjaśniono poniżej wraz z przykładami kategorii Danych Osobowych dla każdego celu. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania Danych Osobowych mogą być również szczegółowo opisane w ramach ankiety lub innego programu badań rynkowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o weryfikację treści poniżej lub skontaktowanie się z nami w sposób opisany w sekcji “SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI” poniżej.

TGM CHRONI PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym TGM wprowadził rozsądne techniczne, fizyczne i administracyjne zabezpieczenia w celu ochrony gromadzonych informacji. Dostęp do Państwa Danych Osobowych posiadają wyłącznie podmioty, które wymagają takiego dostępu w celu wykonywania swoich obowiązków.
Korzystamy również z najwyższych standardów w branży, aby wspierać utrzymywanie solidnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w szczególności TGM stara się dostosowywać swoje praktyki dotyczące prywatności do obowiązujących przepisów, kodeksów i regulacji oraz kodeksów norm obowiązujących stowarzyszeń badań rynku i opinii, w tym, bez ograniczeń, ESOMAR (www.esomar.org) oraz Insights Association (www.insightsassociation.org).
Niestety pomimo zabezpieczeń wprowadzonych przez TGM, przesyłanie danych w Internecie i/lub sieci mobilnej nie jest w pełni bezpieczne, w związku z czym TGM nie może zagwarantować bezpieczeństwa takiej transmisji. TGM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy podczas przesyłania Danych Osobowych do TGM.

W JAKIM CELU SĄ GROMADZONE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane gromadzimy lub przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa lub warunków dostarczanej usługi. Zakres danych będzie różny w zależności od celu przetwarzania. Większość przetwarzanych przez TGM danych osobowych jest przetwarzana przez TGM bezpośrednio z uwagi na jeden, z następujących powodów:
 • aby umożliwiać korzystanie z platformy zgodnie z Warunkami;
 • aby umożliwiać udział w panelu jednego z naszych Właścicieli Paneli;
 • aby gromadzić informacje o profilowaniu, dzięki czemu TGM może lepiej kierować do Państwa konkretne ankiety i inne programy badań rynkowych;
 • aby skontaktować się z Państwem w celu zaproszenia do udziału w ankietach lub innych programach badań rynkowych;
 • aby aktualizować Państwa Dane Osobowe;
 • aby zarządzać naszymi programami motywacyjnymi i spełniać Państwa prośby o takie elementy motywacyjne;
 • aby umożliwiać Państwu na udział w losowaniach (jeżeli są dozwolone);
 • aby odpowiadać na wszelkie przesyłane do nas wiadomości lub prośby;
 • aby potwierdzać informacje o profilowaniu lub odpowiedzi udzielone w ankiecie lub innym programie badania rynkowego;
 • aby zapewnić Państwu obsługę i wsparcie;
 • aby wykrywać i zapobiegać naruszeniom naszych Warunków;
 • aby badać podejrzenia oszustw lub naruszeń praw stron trzecich;
 • aby reagować na należycie upoważnione żądania udzielenia informacji od władz państwowych lub w przypadkach wymaganych przez prawo; lub
 • w inny sposób zgodny z Państwa upoważnieniem.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRZETWARZANIA?

Państwa Dane Osobowe będą zawsze gromadzone w uczciwy i zgodny z prawem sposób, w określonych celach wskazanych powyżej. W każdym przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe, musimy posiadać tzw. „podstawę prawną”. Podstawy prawne wynikają wprost z przepisów prawa (w szczególności z art. 6 oraz art. 9 RODO), poniżej znajdują się te podstawy na których najczęściej bazujemy:
 • Zgoda: wskazali Państwo nam, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu np. w celu udziału w określonym badaniu;
 • Uzasadnione interesy TGM: tylko wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia przez nas działalności i nie koliduje to z prawem do poszanowania Państwa prywatności np. w celu dostosowania oferty badań do Państwa indywidualnych kryteriów czy weryfikacji i zapobieganiu naruszeń Warunków korzystania z platformy;
 • Wykonanie umowy: musimy przetworzyć Państwa dane osobowe, aby móc dostarczyć Państwu usługę platformy zgodnie z Warunkami lub dokonać stosownego rozliczenia;
 • Roszczenia prawne: wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony przysługujących TGM roszczeń prawnych;
 • Zobowiązanie prawne: wtedy, gdy na gruncie przepisów prawa TGM jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych np. w celu rozliczenia ewentualnych gratyfikacji z tytułu uzupełnianych badań.

CZY ISTNIEJE OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH?

Rejestracja i udział w panelu podlega Warunkom korzystania z usługi TGM. Warunki te można znaleźć tutaj. Podanie danych w zakresie określonym przy rejestracji konta na platformie jest dobrowolne niemniej niezbędne do dokonania rejestracji i korzystania z usług platformy. Dalsze uzupełnienie danych w ramach konta jest całkowicie dobrowolne – niemniej bez uzupełnienia poszczególnych informacji może nie być możliwe korzystanie z poszczególnych usług w tym badań.
Państwa udział w ankiecie lub innym programie badań rynkowych jest całkowicie dobrowolny, a wykorzystanie Państwa Danych Osobowych przez TGM odbywa się jedynie za Państwa zgodą. Ankiety i inne programy badań rynkowych zarządzane przez Klientów i Partnerów TGM oraz inne podmioty trzecie, a także dane zebrane w związku z tymi ankietami i innymi programami badań rynkowych nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności – dlatego przy każdorazowym wyrażeniu zgody na określone badanie zalecamy wcześniej zapoznać się z udostępnionymi informacjami w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Zwracamy uwagę, że co do zasady wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli zastosowanie ma warunek ustawowy pozwalający TGM na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych i wycofacie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, nie będzie to koniecznie oznaczało zakończenia przetwarzania Danych Osobowych przez TGM, ponieważ TGM może mieć np. ustawowy obowiązek przetwarzania Danych Osobowych w określonym celu, np. w celu zachowania kopii transkacji handlowych.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE?

Przetwarzane Dane Osobowe mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia i inne podobne informacje uzupełnione w ramach Państwa konta na platformie TGM. TGM może pobierać Dane Osobowe bezpośrednio od Państwa w momencie dobrowolnego ich podania lub uzyskać je od Właścicieli Paneli, Klientów lub firm prowadzących badania rynkowe, którzy uzyskali zgodę Uczestnika. W przypadku Członków Paneli należących do jednego z naszych Właścicieli Paneli, TGM zbiera dane zgodnie z ich instrukcjami.
TGM może również uzyskać dane osobowe od właścicieli baz danych, którzy zapewniali nas, że ich bazy danych obejmują wyłącznie osoby, które wyraziły zgodę na przechowywanie i udostępnienie ich Danych Osobowych. TGM może wreszcie gromadzić i wykorzystywać Dane Osobowe uzyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak książki telefoniczne.
Od czasu do czasu TGM może gromadzić Wrażliwe Dane Osobowe, które w zależności od kraju zamieszkania mogą obejmować pochodzenie rasowe lub etniczne, dokumentację medyczną, informacje finansowe, opinie polityczne oraz przekonania religijne lub filozoficzne. W przypadku gromadzenia Państwa Wrażliwych Danych Osobowych, firma TGM za każdym razem poprosi o wyraźną zgodę.
Możecie również Państwo przesyłać, ładować lub transmitować zawartość lub materiał, w tym zdjęcia, filmy, i/lub podobne lub powiązane zawartości lub materiały zawierające Państwa Dane Osobowe, np. podczas udziału w ankietach lub programach badań rynkowych. Takie Dane Osobowe mogą być wykorzystywane i ujawniane w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i nie powinny zawierać dźwięku, obrazu, obrazów ani podobieństwa osób innych niż Państwo.

JAKIE DANE SĄ GROMADZONE ZA POMOCĄ TECHNOLOGII AUTOMATYCZNYCH ?

TGM może automatycznie gromadzić określone dane. W zależności od Państwa kraju zamieszkania, dane takie mogą być uznawane za Dane Osobowe. Dane takie obejmują między innymi informacje o urządzeniu i możliwościach urządzenia, w tym, bez ograniczeń, system operacyjny urządzenia, inne aplikacje w urządzeniu, informacje o ciasteczkach, adres IP, dostawcę sieci urządzenia, typ urządzenia, strefę czasową, status sieci, typ przeglądarki, identyfikator przeglądarki, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia (np. identyfikatory do analityki lub reklamy), identyfikator użytkownika dostawcy sieci (numer przydzielony w sposób unikalny przez operatora sieci), adres MAC (Media Access Control), identyfikator dla reklam mobilnych, lokalizację i inne informacje, które same lub w połączeniu mogą być używane do jednoznacznego identyfikowania urządzenia. Szczegóły technologii są określone poniżej.
Automatyczne gromadzenie związane jest ze specyfiką dostarczanych usług z wykorzystaniem platformy. W ramach automatycznych mechanizmów TGM może dokonywać również profilowania. Oznacza to, że TGM będzie korzystać ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie wyboru odpowiadających Państwa profilowi badań. Dodatkowo, aby zapewnić większe bezpieczeństwo usług dokonujemy też weryfikacji wykrywającej i wykluczającej wykorzystanie platformy przez mechanizmy automatyczne (boty) zapobiegając oszustwom czy nadużyciom.
Na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji platforma ocenia, którym badaniem potencjalnie jesteście Państwo zainteresowani. Profilowanie jest niezbędne do dostarczenia Państwu propozycji badań spełniających Państwa oczekiwania lub dostosowana do wskazanych przez Państwa kryteriów.
Decyzja o wprowadzeniu mechanizmów automatycznych i profilowaniu została oparta na badaniu równowagi Państwa oraz interesu TGM, w którym stwierdziliśmy, że procesy te nie będą ingerować nadmiernie w Państwa prywatność ani nie będą dla Państwa uciążliwe.
Zawsze mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które ma dla Państwa określone skutki w tym prawne lub wpływa na Państwa w jakikolwiek inny znaczący sposób, dlatego w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim profilowaniem. O tym jak skorzystać z przysługującego Państwu uprawnienia dowiecie się Państwo w ”UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM”.
Ciasteczka:
Plik ciasteczka (cookie) to po prostu mały plik tekstowy zawierający informacje o użytkowniku, który jest umieszczany przez witrynę internetową na komputerze lub urządzeniu użytkownika. TGM umieszcza pliki cookie na Państwa komputerze lub urządzeniu w celach kontroli ankiet i innych programów badań rynkowych, a także w celu zapobiegania oszustwom.
TGM może również wykorzystywać śledzące pliki cookie, tagi i skrypty służące śledzeniu określonych informacji o Państwie na podstawie Państwa aktywności na naszej stronie lub stronach trzecich. Firma TGM może wykorzystać te informacje, aby ustalić, czy Państwo widzieliście, kliknęliście lub w inny sposób weszliście w interakcję z reklamą internetową lub promocją przy której pracuje TGM w celu przeprowadzenia oceny na rzecz jednego z naszych Klientów. Zależnie od Państwa zgody, TGM może również wybrać Państwa do ankiety lub innego programu badań rynkowych, w których pliki cookie będą służyły przedstawieniu Państwu określonych reklam przed rozpoczęciem ankiety lub innego programu badań rynkowych w celu przeprowadzenia oceny takich reklam lub promocji.
Za Państwa zgodą, klienci lub partnerzy firmy TGM mogą również umieszczać pliki cookie na Państwa komputerze lub urządzeniu i wykorzystywać te pliki, tagi i skrypty do śledzenia określonych informacji o Państwa aktywności na niektórych stronach internetowych. Klienci lub Partnerzy TGM mogą wykorzystywać te informacje do różnych działań związanych z badaniem rynku.
Możliwa jest odmowa udzielenia zgody na korzystanie z plików cookie lub włączenie w ustawieniach prywatności przeglądarki internetowej opcji kasowania plików cookie przy opuszczaniu strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki. Można także skonfigurować przeglądarkę, aby blokowała pliki cookie. Brak zgody, usuwanie plików cookie lub blokowanie plików cookie może uniemożliwić udział w ankietach lub innych badaniach rynkowych lub negatywnie wpłynąć na korzystanie. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z plików cookie, proszę zapoznać się z “JAK MOGĘ SIĘ WYPISAĆ?”
Wykorzystanie plików cookie przez firmę TGM zawsze odbywa się za Państwa zgodą.
Więcej o plikach cookie używanych przez TGM można dowiedzieć się tutaj.
Identyfikatory reklam mobilnych:
Identyfikator reklam mobilnych to ciąg cyfr i liter identyfikujący określony smartfon lub tablet. W systemie iOS identyfikator reklam mobilnych nosi nazwę “Tożsamość dla reklamodawców” (w skrócie: IDFA lub IFA). W Androidzie identyfikator reklam mobilnych to GPS ADID (lub Google Play Services ID for Android). TGM może gromadzić identyfikatory reklam mobilnych lub pozyskiwać je od Partnera. TGM może wykorzystywać identyfikatory reklam mobilnych w naszych programach badań rynkowych albo udostępniać dane Klientom lub Partnerom. Zależnie od Państwa zgody, TGM może również wybrać Państwa do ankiety lub innego programu badań rynkowych, w których identyfikatory reklam mobilnych będą służyły przedstawieniu Państwu określonych reklam przed rozpoczęciem ankiety lub innego programu badań rynkowych w celu przeprowadzenia oceny takich reklam lub promocji.
TGM będzie gromadzić lub pozyskiwać identyfikatory reklam mobilnych wyłącznie za Państwa zgodą.
Sygnały nawigacyjne w sieci Web:
Sygnał nawigacyjny (znany również jako tag, pusty gif lub piksel 1×1) zawiera krótki ciąg kodu osadzany na stronie internetowej lub w mailu. Sygnały mogą mieć postać widocznego lub niewidocznego obrazu powiązanego z sygnałem nawigacyjnym. Obrazy te często są projektowane w taki sposób, by zlewały się z tłem strony lub wiadomości e-mail.
TGM może wykorzystywać sygnały nawigacyjne w naszych wiadomościach e-mail, aby określić, czy nasze wiadomości są otwierane i weryfikować wszelkie kliknięcia odnośników w wiadomości e-mail, lub w reklamie lub badaniu strony internetowej, aby ustalić, czy Uczestnik obejrzał reklamy lub inne treści internetowe, które TGM mierzy. TGM i nasi autoryzowani agenci mogą łączyć Dane Osobowe z sygnałami nawigacyjnymi do celów operacyjnych i badawczych.
Dane geolokalizacyjne:
TGM może gromadzić dane geolokalizacyjne z Państwa komputera lub urządzenia końcowego. TGM może wykorzystywać Państwa dane geolokalizacyjne do zapobiegania oszustwom lub do celów badań rynkowych, w tym między innymi do badań reklam lub innych działań związanych z badaniem rynku opartym na śledzeniu. W przypadku gromadzenia danych geolokalizacyjnych TGM zobowiązuje się do uzyskania Państwa zgody.
Cyfrowe odciski palców:
Firma TGM może korzystać z technologii gromadzenia cyfrowych odcisków palców w celu zgromadzenia określonych danych na temat Państwa i/lub Państwa komputera lub urządzenia. Dane te mogą obejmować Dane Osobowe, takie jak adres IP, a także dane nieosobowe, takie jak komputerowy system operacyjny lub numer wersji przeglądarki. Technologia ta tworzy unikalny identyfikator komputera, który może być wykorzystywany do zapobiegania oszustwom lub do identyfikacji i śledzenia Państwa udziału w ankiecie lub innym programie badań rynkowych oraz ograniczania uczestnictwa zgodnie z wymaganiami konkretnej ankiety lub innego programu badań rynkowych.
Informacje o mediach społecznościowych:
Mogą Państwo również otrzymać możliwość udziału w ankietach i innych programach badań rynkowych za pośrednictwem platform społecznościowych lub we współpracy z nimi. Jeśli zdecydujecie się Państwo wziąć udział w ankietach lub innych programach badań rynkowych za pośrednictwem platform społecznościowych lub we współpracy z nimi, TGM może, za Państwa zgodą, zebrać określone informacje profilowe przechowywane na koncie platformy społecznościowej.
Pliki dzienników:
TGM automatycznie gromadzi i przechowuje określone informacje podczas udziału w ankiecie i innych badaniach rynkowych. Nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez przeglądarkę przy każdym wejściu na stronę internetową. Te dzienniki serwera mogą zawierać informacje, takie jak żądanie sieciowe, adres IP (Internet Protocol), typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę. Informacje te są okresowo usuwane w ramach zwykłych procedur konserwacji.
Informacje gromadzone przez TGM od stron trzecich:
TGM może pozyskiwać dane osobowe, informacje behawioralne i/lub demograficzne od stron trzecich, w tym między innymi od platform zarządzania danymi, sieci reklamowych, biur usług informacyjnych, innych dostawców badań rynkowych i/lub platform mediów społecznościowych. TGM może wykorzystywać Dane Osobowe, dane behawioralne i/lub demograficzne otrzymane od tych stron trzecich do różnych celów, w tym między innymi do sprawdzania poprawności danych, poszerzania danych, opracowywania informacji marketingowych, wykrywania oszustw.

KOMU TGM UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE?

Gromadzone dane przetwarzane są co do zasady w ramach Grupy TGM. TGM nie udostępni Państwa Danych Osobowych żadnym stronom trzecim bez Państwa zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo.
Jeśli ankieta lub inny program badań rynkowych lub jakiekolwiek inne działania obejmują udostępnianie Danych Osobowych stronie trzeciej, TGM udostępni takie Dane Osobowe wyłącznie za Państwa zgodą. Jeżeli zgromadzone dane są wykorzystywane do modelowania statystycznego w celu lepszego zrozumienia trendów i preferencji w określonych grupach lub wśród określonych odbiorców w populacji ogólnej, ograniczone udostępnione Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów badania rynku, ponownie wyłącznie za Państwa zgodą.
TGM może ujawnić Państwa Dane Osobowe, dane profilowe lub inne dane badawcze stronom trzecim w następujący sposób:
 • w związku z usługami badania rynku (w tym z naszymi programami motywacyjnymi) – naszym agentom, kontrahentom lub partnerom, którzy oferują takie usługi; pod warunkiem jednak, że takie strony nie będą używać Państwa Danych Osobowych w żaden inny sposób niż do świadczenia usług na rzecz TGM;
 • agentom, kontrahentom lub Partnerom TGM w związku z usługami, które te osoby lub podmioty wykonują dla lub z TGM. Agenci, wykonawcy lub Partnerzy nie mogą wykorzystywać tych informacji w inny sposób niż w celu świadczenia usług na rzecz TGM. TGM może na przykład przekazywać Dane Osobowe agentom, kontrahentom lub Partnerom w celu hostingu naszych stron internetowych z ankietami, w celu świadczenia usług gromadzenia lub przetwarzania danych, lub w celu przesyłania żądanych informacji, jednak te strony nie mogą wykorzystywać Danych Osobowych do własnych celów niezwiązanych z zadaniami wykonywanymi dla nas.
 • Klientom TGM, jednak w takich przypadkach Państwa Dane Osobowe będą udostępniane Klientom: i) za Państwa zgodą, lub ii) w celach prowadzenia badań dozwolonych w ramach kodeksów Insight Association oraz ESOMAR.
 • w związku ze zgodnym z prawem wnioskiem lub wymogiem władz publicznych, w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego;
 • zgodnie z wymaganym procesem prawnym, wyłącznie na rzecz strony wymagającej;
 • gdy TGM uważa, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu zapobieżenia fizycznym szkodom lub stratom finansowym, lub w związku z podejrzaną lub faktyczną nielegalną działalnością;
 • w związku ze sprzedażą, przepisaniem lub innym przekazaniem firmy TGM, w którym to przypadku TGM zapewni, że każdy nabywca wyrazi zgodę na traktowanie Danych Osobowych w zgodzie z niniejszą Informacją. W przypadku, gdy sprzedaż, cesja lub inne przeniesienie firmy TGM nie zostanie sfinalizowane z potencjalnym nabywcą, TGM zażąda od strony trzeciej, by ta nie ujawniała Państwa Danych Osobowych w żaden sposób oraz całkowicie je usunęła; lub
 • procesorom płatności z których usług korzystamy lub korzystasz wobec realizacji przewidzianych w platformie TGM płatności;
 • w inny sposób zgodny z Państwa upoważnieniem.
TGM może udzielać licencji na niektóre ograniczone Dane Osobowe stronom trzecim (np. brokerom danych, agregatorom danych itp.) do celów badania rynku, w tym bez ograniczenia, udzielać licencji na dane na poziomie osobowym i/lub dane zagregowane (np. działania związane z zakupem lub używaniem produktu i/lub usługi, dane odwiedzin strony internetowej, historia wyszukiwania, itp.) w celu opracowania informacji o odbiorcach i/lub modeli podobieństw, w celu sprzedaży takich danych klientom zewnętrznym dla celów przeprowadzania analityki i dostarczania informacji marketingowych. Informacje te mogą być udostępniane za pośrednictwem pliku cookie (identyfikator pliku cookie), identyfikatora reklam mobilnych, adresu e-mail lub innej metody. Po przeprowadzeniu modelowania typu look-alike lub agregacji danych, Dane Osobowe są usuwane lub zanonimizowane – w ten sposób odbiorca danych nie będzie miał możliwości Państwa identyfikacji Państwa tożsamości.
Ponadto, informacje identyfikujące i informacje gromadzone w sposób automatyczny mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym Klientom, Partnerom, agentom i/lub sprzedawcom w celu identyfikowania respondentów ankiet ponownych lub komunikacji, wykrywania i/lub zwalczania oszustw, łączenia danych w bazach, weryfikacji danych, dołączania danych, kodowania, segmentacji danych, a także usług związanych z nagrodami, zachętami i/lub loteriami lub promocjami.
TGM może przechowywać Dane osobowe lub dane umożliwiające identyfikację komputera w celu spełnienia wymagań Klienta i/lub wymagań biznesowych TGM. Na przykład, TGM może zachować adresy e-mail Uczestników, którzy zdecydowali się na wypisanie z pewnych usług w celu zapewnienia zgodności z takim życzeniem. Wszelkie przechowywanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

CZY TGM GROMADZI INFORMACJE OD DZIECI?

TGM nie gromadzi w sposób świadomy Danych Osobowych dzieci w wieku, w którym wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku gdy firma TGM zda sobie sprawę, że nieświadomie zgromadziła Dane Osobowe dziecka poniżej takiego wieku, TGM zobowiązuje się o usunięcia takich danych z bazy.
RETENCJA DANYCH OSOBOWYCH
TGM będzie przechowywać Dane Osobowe nie dłużej niż to konieczne do celów przetwarzania lub zgodnie z Państwa upoważnieniem. Okres ten może również opierać się na zobowiązaniach umownych TGM lub zobowiązaniach Właściciela Panelu lub Partnera wobec Państwa, obowiązujących terminach przedawnień (w celu dochodzenia roszczeń) lub być zgodny z obowiązującym prawem.
UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM
Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych obowiązujących w UE (RODO) przysługują Państwu konkretne uprawnienia w zależności od podstawy przetwarzania danych, w szczególności:
 • Prawo dostępu – prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych
 • Prawo do sprostowania – prawo do poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących Państwa Danych Osobowych
 • Prawo do usunięcia – prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych (prawo to jest ograniczone do danych, które zgodnie z prawem i przepisami mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą, w przypadku wycofania zgody na ich przetwarzanie lub nie są już niezbędne do realizacji celu przetwarzania)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo do wymagania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych (w trakcie jakiegokolwiek postępowania związanego ze spełnieniem takiego wniosku, dostęp TGM do Państwa Danych Osobowych będzie ograniczony)
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych w określonym celu związanym z Państwa zgodą lub prawnie uzasadnionym interesem TGM
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do przekazania swoich Danych Osobowych innej osobie (prawo to jest ograniczone do danych dostarczonych przez Państwa)
W przypadku chęci skorzystania z któregoś z powyższych praw, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych podanych w części “KONTAKT” poniżej.
Po otrzymaniu prośby, TGM podejmie próbę dostarczenia żądanych informacji w ciągu 30 dni, pod warunkiem, że żądanie jest na tyle rozsądne, że można na nie odpowiedzieć w tym czasie. Jeśli potrzeba więcej czasu, TGM prześle taką informację w ciągu trzydziestu dni.
W niektórych sytuacjach TGM może jednak nie być w stanie zapewnić dostępu do niektórych Danych Osobowych. Może się to zdarzyć, gdy:
 • zapewnienie dostępu do Danych Osobowych może ujawnić dane osobowe osoby trzeciej;
 • ujawnienie informacji spowoduje ujawnienie poufnych informacji handlowych; lub
 • informacje zostały zebrane do celów dochodzenia sądowego.
W przypadku odmowy prośby o dostęp do Danych Osobowych, TGM poinformuje osobę, której dotyczy odmowa o jej powodach.
W przypadkach, w których stwierdzą Państwo naruszenia zasad przetwarzania bądź ochrony Państwa danych mogą Państwo skorzystać z uprawnienia złożenia skargi do organu nadzorczego – czyli organu publicznego sprawującego kontrolę nad procesami przetwarzania danych w poszczególnych krajach. W przypadku zamieszkałych w UE skarga może być złożona do organu nadzorczego Państwa miejsca zamieszkania.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZREZYGNOWAĆ?

Państwa decyzja o udziale w ankiecie lub innym programie badań rynkowych, udzieleniu odpowiedzi na pytanie dotyczące konkretnej ankiety lub podanie Danych Osobowych, w tym Danych Wrażliwych, będzie zawsze respektowana.
Możecie Państwo w dowolnym momencie zdecydować czy wziąć udział w określonej ankiecie lub innym programie badań rynkowych, odmówić odpowiedzi na określone pytania lub zrezygnować z uczestnictwa. Jednak brak podania pewnych informacji lub pełnego uczestnictwa w konkretnym badaniu może uniemożliwić otrzymanie rekompensaty motywacyjnej lub udział w przyszłych badaniach. Aby uzyskać więcej informacji na temat zachęt do udziału, proszę zapoznać się z Warunkami korzystania z usługi TGM, klikając tutaj.
Członkowie Panelu jednego z naszych Właścicieli Panelu, którzy nie chcą już uczestniczyć w ankietach, innych programach badań rynkowych lub podlegać wykorzystaniu zautomatyzowanych technologii lub innych działań, w tym plików cookie, mogą zrezygnować, odwiedzając stronę Ustawień Prywatności portalu członków panelu, do którego należą. Strona Ustawień Prywatności otwiera się również po kliknięciu odnośników rezygnacji w zaproszeniu do ankiety. Członkowie paneli i Uczestnicy mogą się z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji “KONTAKT” poniżej.
POLITYKA TRANSGRANICZNA
TGM przechowuje dane w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jednakże jako organizacja globalna, firma stowarzyszona z TGM lub niepowiązany dostawca usług może gromadzić, przetwarzać, przechowywać lub przesyłać Dane Osobowe poza Państwa krajem Państwa pochodzenia lub poza krajem należącym do EOG.
Unia Europejska (UE) i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Podmioty prawne TGM spoza UE i EOG zawarły wewnątrzfirmowe umowy o ochronie danych na podstawie standardowych klauzul umownych przygotowanych przez Komisję Europejską. TGM posiada umowy z dostawcami usług i innymi podmiotami gospodarczymi, które wymagają, aby umawiające się strony przestrzegały poufności danych osobowych i obsługi europejskich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
Federacja Rosyjska:
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych w Federacji Rosyjskiej TGM gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe obywateli Federacji Rosyjskiej w Federacji Rosyjskiej, a dopiero później przekazuje te dane do UE lub EOG.
ODNOŚNIKI DO STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH
Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności odnosi się wyłącznie do naszych ankiet i innych programów badań rynkowych, a nie do jakiegokolwiek innego produktu lub usługi. Nasze ankiety lub inne programy badań rynkowych mogą zawierać odnośniki do stron internetowych stron trzecich, które zdaniem TGM mogą zawierać przydatne informacje. Zasady i procedury opisane w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do takich stron. Firma TGM zaleca uważne zapoznanie się z informacjami o prywatności i politykami każdej odwiedzanej witryny w celu uzyskania informacji na temat zasad dotyczących prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia i dystrybucji danych. Biorąc udział w naszych ankietach lub innych programach badań rynkowych lub korzystając z naszych stron internetowych po jakiejkolwiek zmianie Polityki Prywatności dobrowolnie i szczególnie udzielacie Państwo zgody na gromadzenie, wykorzystanie, transfer i ujawnianie Państwa Danych Osobowych w sposób określony w aktualnej wersji Polityki Prywatności.
KONTAKT
TGM bardzo ceni Państwa zdanie i opinie. W przypadku chęci skontrolowania, poprawienia lub usunięcia Danych Osobowych, a także pytań, uwag lub sugestii, lub w przypadku chęci rezygnacji z naszych ankiet lub innych programów badań rynkowych lub pytań dotyczących Danych Osobowych, prosimy o kontakt:
Przez e-mail pod adresem: privacy@tgmpanel.com
Lub pocztą na adres:
 • POLSKA
  ul. Długa 29/226
  00-238 Warszawa
 • WIETNAM
  Pearl Plaza Tower
  Floor 24, Room 5 561A
  Dien Bien Phu,
  CMC
 • SINGAPUR
  A68 Circular Road
  #02-01, 049422, Singapore

Inspektor Ochrony Danych

Mając na uwadze bezpieczeństwo i przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych oraz konieczność stałej kontroli procesów przetwarzania, powołaliśmy też Inspektora Ochrony Danych ("IOD") - Marcina Kaletę.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem strony privacy@tgmpanel.com lub za pośrednictwem naszego adresu pocztowego (z dopiskiem "Inspektor ochrony danych”).